Ahoj !

Yacht Club „A R C U S”

Integracyjny Ośrodek Żeglarski

w Rajgrodzie

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Yacht Clubu „ARCUS” zawiadamia, że w dniu 26.03.2023r. (niedziela), odbędzie się  XXXIX Walne Zebranie Członków Yacht Clubu „ARCUS”

– w pierwszym terminie o godz. 11:00,

– w drugim terminie o godz. 11:30, 

Obrady Walnego Zebrania Członków odbędą się w Ośrodku Żeglarskim Y.C. „ARCUS”
w Rajgrodzie przy ul. Szkolnej 7A.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza i dwóch asesorów.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Yacht Clubu „Arcus”.
 4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Wybór komisji:
  1. mandatowo-skrutacyjnej
  2. uchwał i wniosków,
 7. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności klubu za rok 2022.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego klubu za rok 2022.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 r. 
 11. Przedstawienie sprawozdania  Sądu Koleżeńskiego za rok 2022.
 12. Pytania i dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego  w formie uchwał oraz uchwały o pokryciu straty.
 14. Zatwierdzenie regulaminu pracy Sądu Koleżeńskiego
 15. Przedstawienie protokółu komisji uchwał i wniosków oraz ich zatwierdzenie.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski
 17. Zakończenie obrad
  • Opublikowano 10.03.2023r.