Władze klubu – wybrane w dniu 15.05.2022r. podczas XXXVIII Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Y.C. Arcus

ZARZĄD

 • Komandor – Jarosław Jabłoński
 • Wicekomandor – Lech Czerniewski
 • Sekretarz – Maciej Kowalski
 • Skarbnik – Piotr Murziński
 • Członek – Józef Zarzecki

KOMISJA REWIZYJNA

 • Przewodniczący – Robert Łukawski
 • Członek – Piotr Trzaska
 • Sekretarz – Tomasz Jurczak

SĄD KOLEŻEŃSKI

 • Przewodniczący – Joanna Kozłowska
 • Członek – Mirosław Deresz
 • Członek – Mariusz Łukawski

Kierunki działania

Cele Stowarzyszenia Yacht Clubu Arcus

 • organizowanie i rozwijanie żeglarstwa i innych sportów wodnych i lodowych wśród
  swoich członków i ich rodzin
 • umożliwienie członkom rekreacji na wodzie, udziału w regatach i imprezach żeglarskich
  organizowanych przez klub, a także przez innych organizatorów
 • kształtowanie wzorców społecznych, w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu
 • prowadzenie szkolenia w celu zdobycia uprawnień żeglarskich oraz uprawnień w innych sportach wodnych i lodowych jak też umożliwienie poprzez współpracę z innymi organizacjami zdobywania przez członków klubu stopni morskich i instruktorskich
 • propagowanie i udział w organizacji szkoleń żeglarskich oraz w innych sportach wodnych i lodowych dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
 • rozbudzanie zainteresowania problemami gospodarki wodnej i morskiej
 • propagowanie umiejętności wspólnego działania, wzajemnej pomocy i kultury
  współżycia
 • zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć szkoleniowych, rekreacyjnych i sportowych
 • rozwijanie usług w zakresie szkutnictwa, sportu, rekreacji i turystyki
 • czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczy i społecznym
 • świadczenie pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

Odpłatna działalność statutowa Yacht Clubu “Arcus”

 • organizowanie i rozwijanie żeglarstwa i innych sportów wodnych i lodowych wśród
  swoich członków i ich rodzin
 • umożliwienie członkom rekreacji na wodzie, udziału w regatach i imprezach żeglarskich
  organizowanych przez klub, a także przez innych organizatorów
 • prowadzenie szkolenia w celu zdobycia uprawnień żeglarskich oraz uprawnień w innych sportach wodnych i lodowych jak też umożliwienie poprzez współpracę z innymi
  organizacjami zdobywania przez członków klubu stopni morskich i instruktorów
 • propagowanie i udział w organizacji szkoleń żeglarskich oraz w innych sportach wodnych
  i lodowych dla dzieci, młodzieży osób niepełnosprawnych
 • zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć szkoleniowych, rekreacyjnych i sportowych
 • rozwijanie usług z zakresie szkutnictwa, sportu, rekreacji i turystyki
 • świadczenie pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

Nieodpłatna działalność statutowa Yacht Clubu “Arcus”

 • kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania
  czasu wolnego
 • rozbudzanie zainteresowania problemami gospodarki wodnej i morskiej
 • propagowanie umiejętności wspólnego działania, wzajemnej pomocy i kultury współżycia
 • czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym

Historia klubu

Yacht Club „Arcus” powstał w 1984 roku, a jego celem była praca społeczno wychowawcza na rzecz profilaktyki dotyczącej patologii społecznej oraz rehabilitacji psychicznej i fizycznej osób niepełnosprawnych. Już pierwszy statut z 1984 roku zobowiązywał Zarząd YC „Arcus” do ścisłej współpracy z organizacjami osób niepełnosprawnych, a w szczególności ze spółdzielniami inwalidów i ich związkami.
Inspiratorem powstania klubu był Grzegorz Szozda, który w listopadzie 1980 roku przybył do Łomży obejmując stanowisko wiceprezesa Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a od czerwca 1981 roku prezesa Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych (WZSP). Szukając możliwości zagospodarowania wolnego czasu członków rodzin spółdzielczych, Grzegorz Szozda przypomniał własne przeżycia podczas studenckiego obozu żeglarskiego i postanowił rozwinąć żeglarstwo spółdzielcze jako dziedzinę dostępną dla wszystkich, bez względu na wiek i stan zdrowia, umożliwiający uprawianie sportu, turystyki i wypoczynku na łonie natury, kształtujący wiele pozytywnych cech, szczególnie wśród młodzieży. W listopadzie 1983 roku II Zjazd Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych podjął uchwałę dotyczącą żeglarstwa spółdzielczego, zobowiązując Zarząd do podjęcia niezbędnych czynności organizacyjnych. Pierwszym krokiem miało być zdobycie sprzętu i wyszkolenie kadry przyszłego spółdzielczego klubu żeglarskiego. W tym celu WZSM podpisał umowę z działającym wówczas Klubem Wodnym PTTK „CANOE”, który zobowiązał się do zorganizowania obozu żeglarskiego dla grupy osób wytypowanych przez WZSM. Obóz żeglarski na stopień żeglarza jachtowego odbywał się w dniach 15 – 30 czerwca 1984 roku w ośrodku BGŻ „Knieja” w Rajgrodzie. Kierownikiem obozu został Romuald Lasota, pełniący obowiązki kierownika wyszkolenia żeglarskiego w klubie „CANOE”. Wzięło w nim udział 17 osób. Podczas trwania obozu w dniu 26 czerwca 1984 roku odbyło się zebranie, na którym postanowiono zorganizować Spółdzielczy Jacht Klub. Powołano komitet organizacyjny, na czele którego stanął Marek Wojnarowski. Na zakończenie obozu odbył się egzamin, w wyniku którego patenty żeglarza jachtowego uzyskali wszyscy uczestnicy oraz zorganizowano I Regaty Żeglarskie o Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego, które są kontynuowane do dnia dzisiejszego. W 1985 roku rozegrano je po raz pierwszy w obsadzie międzynarodowej.

W dniu 10 listopada w sali Rejonu Energetycznego w Łomży odbyło się I Walne Zebranie Yacht Klubu, w trakcie którego uchwalono statut oraz wybrano Radę Nadzorczą Klubu, Rada Nadzorcza wybrała Zarząd. Zarząd przyjął do realizacji program działania na rok 1985 uchwalony na walnym Zgromadzeniu, a mianowicie: – organizację szkolenia teoretycznego na stopień żeglarza i sternika jachtowego w okresie zimowym, organizację obozów żeglarskich w okresie letnim, pomoc członkom klubu w zdobywaniu wyższych stopni żeglarskich, zakup i remont używanych łodzi typu „Omega”, organizowanie imprez, Ogółem w pierwszym roku działalności klub liczył 38 członków. W dniu 29 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Yacht Clubu Spółdzielni Mieszkaniowej Województwa Łomżyńskiego. W trakcie spotkania został zatwierdzony regulamin pracy Zarządu, regulamin przyjęć członków, plan pracy na rok 1985 oraz preliminarz budżetowy. Przewodniczący Rady Nadzorczej Grzegorz Szozda zaproponował, aby klub przyjął nazwę „ARCUS”, co oznacza po łacinie „tęcza” i jest międzynarodowym znakiem spółdzielczości.
Od tej chwili pełna nazwa brzmiała YACHT CLUB „ARCUS” Spółdzielczości Mieszkaniowej Województwa Łomżyńskiego przy Spółdzielni Miwszkaniowej w Rajgrodzie z siedzibą w Łomży.
W początkowym okresie działalności w zakupie łodzi pomagał Centralny Związek Spółdzielni Mieszkaniowych. Był to przeważnie stary sprzęt, który członkowie sami naprawiali.
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 grudnia 1985 roku zapadła decyzja o przystąpieniu do budowy 4 kadłubów jachtów kabinowych typu „Mors”. W początkowym okresie prace przebiegały dosyć sprawnie, jednakże w maju 1988 roku trzeba było je przerwać z powodu braku chętnych do jej kontynuowania. Jedną skorupę „Morsa” przywieziono do Wysokiego Mazowieckiego, w celu wykończenia przez tamtejszych członków klubu. Po czteroletnim okresie prac w czerwcu 1990 roku nastąpił długo wyczekiwany moment, zwodowano pierwszy wykonany rękami członków kluby kabinowy jacht typu „Mors”, który otrzymał nazwę „Kwaterka” i został zarejestrowany pod numerem LO-025. W pierwszy rejs na Wielkie Jeziora Mazurskie poprowadził go Mieczysław Chorążak, który kierował pracami wykończeniowymi.
Wraz z podnoszeniem kwalifikacji żeglarskich członków klubu, czyniono starania o możliwość zdobywania praktyki w rejsach po morzu. W 1989 roku udało się nawiązać kontakt z Jacht Klubem Marynarki Wojennej „Kotwica” z Gdyni. W ramach współpracy młodzież z Yacht Clubu „Arcus” uczestniczyła w rejsach morskich na jachtach „Kotwicy”, natomiast młodzież z Gdyni przyjeżdżała na obozy żeglarskie do Rajgrodu. Młodzież łomżyńska brała udział w Międzynarodowej Szkole pod Żaglami, budowała żaglowiec „Fryderyk Chopin”, wyjeżdżała na obozy nad morze.
Zmiany ustrojowe i ekonomiczne, które nastąpiły w naszym kraju odbiły się także na działalności klubu. 30 maja 1990 roku zostały rozwiązane Wojewódzkie Związki Spółdzielni Mieszkaniowych. Yacht Club „Arcus” pozbawiony dotychczasowego wsparcia finansowego stanął przed trudnym zadaniem utrzymania dotychczasowej działalności w nowej sytuacji. W celu dostosowania do nowych przepisów prawnych podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 3 marca 1991 roku podjęto uchwałę o przekształceniu klubu w stowarzyszenie z osobowością prawną. Nastąpiło to w dniu 13 maja 1991 roku, gdy Yacht Club „Arcus” Spółdzielczości Mieszkaniowej w Łomży został wpisany do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Wojewódzkim w Łomży. Od początku działalności Yacht Clubu prowadzone były obozy szkoleniowe, podczas których młodzież miała możliwość zdobywania uprawnień żeglarskich.
Po zajęciach teoretycznych, które odbywały siew okresie zimowym, latem w sposób praktyczny miała możliwość nauki i doskonalenia swoich umiejętności. Główną bazą szkoleniową był teren Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie. W celu większego dostępu młodzieży do możliwości korzystania ze sprzętu pływającego w czerwcu 1993 roku w Kuratorium Oświaty w Łomży został zarejestrowany Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Yacht Club „Arcus” Spółdzielczości Mieszkaniowej w Łomży. Pomimo dużego zainteresowania młodzieży tym sposobem wypoczynku, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie w roku 1993 jak i 1994 nie wyraziła zgody na udostępnienie boiska szkolnego do rozbicia namiotów na obóz żeglarski. Cała szkoła na okres wakacji została przekazana Szkolnemu Związkowi Sportowemu. Uczestnicy obozów żeglarskich w tych latach byli zakwaterowani w pomieszczeniach sklepowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Rajgrodzie. Podczas obozów, które organizował Yach Club przeszło tysiąc osób uzyskało uprawnienia żeglarskie różnych stopni. „Arcus” jest organizatorem wielu cyklicznych imprez turystycznych. Od chwili powstania, tj. od 1984 roku, na wodach Jeziora Rajgrodzkiego organizowane są co roku Ogólnopolskie Turystyczne Regaty Żeglarskie o Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego. Swoje miejsce
w kalendarzu mają już także imprezy jak Regaty Rozpoczęcia i Zakończenia Sezonu Żeglarskiego, „Z SEP-em pod Żaglami”, „Pożegnanie Wakacji”. Znajomości, które zostały zawarte na wodzie, zaowocowały bogatym życiem towarzyskim wśród członków klubu. W 1995 roku po raz pierwszy został zorganizowany Bal Żeglarski połączony z loterią fantową, z którego dochód przeznaczony jest na działalność Yacht Clubu. Impreza okazała się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę i jest kontynuowana do dziś. W dniu 21 czerwca 1996 roku Zarząd Yacht Clubu podjął uchwałę
o stworzeniu własnej bazy szkoleniowej, która mogła być wykorzystana przez cały rok. W tym celu wystąpiono do Zarządu Gminy Rajgród o nieodpłatne przekazanie budynku po dawnym przedszkolu, który usytuowany jest nad brzegiem i stał niewykorzystany, Jednakże władze postanowiły sprzedać go w drodze przetargu. W tym samym okresie Komandor klubu Grzegorz Szozda brał udział jako obserwator w Mistrzostwach Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych, które rozgrywane były w Giżycku. W trakcie regat zapoznał się z członkami Zarządu Polskiego Stowarzyszenia osób Niepełnosprawnych. Dowiedział się, że nie ma w kraju przystani przystosowanej dla niepełnosprawnych. Wtedy narodził się pomysł, aby taka przystań powstała w Rajgrodzie.
Ten fakt był głównym bodźcem przystąpienia Yacht Clubu do przetargu o budynek przedszkola i po wygraniu go, „Arcus” stał się jego prawnym właścicielem. W celu zdobycia funduszy na wykupienie budynku, zostały zawarte z wieloma firmami umowy o reklamowanie ich na żaglach jachtów pływających po Jeziorze Rajgrodzkim i po Wielkich Jeziorach Mazurskich. W grudniu 1996 roku Yacht Club zorganizował w szkole w Rajgrodzie teoretyczny kurs regatowy dla kadry żeglarzy niepełnosprawnych, a już latem Rajgród był gospodarzem III Mistrzostw Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. We wrześniu 1997 roku Yach Club „Arcus” przystąpił do realizacji pierwszej inwestycji, mianowicie do budowy pomostu w porcie żeglarskim w Rajgrodzie. Nowy pomost łącznie z częścią wyremontowaną starego pomostu na długości 400 m, powstał w rekordowo szybkim czasie 3 miesięcy, Dzięki staraniom Komandora klubu Grzegorza Szozdy, udało się uzyskać zgodę konserwatora zabytków na rozebranie starego budynku przedszkola i odbudowanie go z zachowaniem pierwotnej architektury od strony ulicy, a nowoczesnymi rozwiązaniami od strony portu żeglarskiego. Projekt przewidywał salę odpraw, warsztaty, pokój sędziów i lekarza dyżurnego oraz poczekalnię. Wszystko zostało przystosowane dla niepełnosprawnych: z podjazdami, windami, specjalnymi pochylniami. To konieczny wymóg, bo z dotychczasowej bazy żeglarskiej Yacht Clubu „Arcus” powstaje pierwszy w kraju integracyjny ośrodek przygotowań olimpijskich żeglarzy niepełnosprawnych. Obecnie Yacht Club „Arcus” jest stowarzyszeniem, któremu w dniu 27.sierpnia 2004 roku nadano cechy Organizacji Pożytku Publicznego.

W dniu 23.11.2014r. w budynku mariny YC „Arcus” w Rajgrodzie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Aleksandra Grzegorza Szozdy twórcy Integracyjnego Ośrodka Żeglarskiego w Rajgrodzie.