ZAWIADOMIENIE

Zarząd Yacht Clubu „ARCUS” zawiadamia, że w dniu 17.03.2024r. (niedziela), odbędzie się  XL Walne Zebranie Członków Yacht Clubu „ARCUS”
– w pierwszym terminie o godz. 10:00,
– w drugim terminie o godz. 10:30,
Obrady Walnego Zebrania Członków odbędą się w Ośrodku Żeglarskim Y.C. „ARCUS”
w Rajgrodzie przy ul. Szkolnej 7A.
PORZĄDEK OBRAD
1)Otwarcie obrad.
2)Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza i dwóch asesorów.
3)Przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Yacht Clubu „Arcus”.
4)Zatwierdzenie regulaminu obrad.
5)Zatwierdzenie porządku obrad.
6)Wybór komisji:
-mandatowo-skrutacyjnej
-uchwał i wniosków,
7)Stwierdzenie prawomocności obrad.
8)Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności klubu za rok 2023.
9)Przedstawienie sprawozdania finansowego klubu za rok 2023.
10)Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
11)Przedstawienie sprawozdania  Sądu Koleżeńskiego za rok 2023.
12)Pytania i dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań.
13)Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego  w formie uchwał oraz uchwały o pokryciu straty.
14)Przedstawienie protokółu komisji uchwał i wniosków oraz ich zatwierdzenie.
15)Sprawy różne i wolne wnioski, odwołania oraz sprawy członkowskie.
16)Zakończenie obrad

Opublikowano 28.02.2024r.