POSIEDZENIA ZARZĄDU

W dniu 15 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym:

Komandor poinformował zebranych o działaniu klubu od ostatniego zebrania oraz podsumował działalność w roku 2019.

Zarząd przyjął przygotowane „Sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Zarząd przyjął stratę oraz podjął decyzję w sprawie jej pokrycia.

Po ustaleniu porządku i regulaminu obrad, Zarząd postanowił zwołać Walne Zebranie Członków na dzień 15 marca 2020 roku.

Zarząd postanowił zlecić wykonanie remontów „Omeg”

W posiedzeniu uczestniczyli:
Jarosław Jabłoński – Komandor
Czesław Śliwoniuk – Sekretarz
Józef Zarzecki – Skarbnik
Emil Borys – Członek