POSIEDZENIA ZARZĄDU

W dniu 16 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym:

Komandor poinformował zebranych o działaniu klubu od ostatniego zebrania.

Zarząd przyjął przygotowane „Sprawozdanie Finansowe za rok 2018”.

Zarząd przyjął rezygnacje dwóch członków Zarządu:
W-ce Komandora Jacka Kaliszewskiego;
Członka Piotra Drozda.

Zarząd zatwierdził protokół likwidacji oraz protokół zniszczenia zbędnego i zużytego wyposażenia klubu.

Zarząd zapoznał się z proponowanymi Przez Komisję Statutową zmianami w statucie stowarzyszenia, które zostaną przedstawione Walnemu Zebraniu Członków.

Po ustaleniu porządku i regulaminu obrad Zarząd postanowił zwołać Walne Zebranie Członków na dzień 10 marca 2019 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Jarosław Jabłoński – Komandor
Czesław Śliwoniuk – Sekretarz
Józef Zarzecki – Skarbnik
Emil Borys – Członek
Paweł Piłkowski – Członek
Mieczysław Gisztorowicz – Przewodniczący Komisji Statutowej