POSIEDZENIA ZARZĄDU

W dniu 13 maja br. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym:

1. W związku z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Zarząd uchwalił nowy „Regulamin pracy Zarzadu”.

2. Zarząd pozbawił członkostwa w Yacht Clubie „ARCUS” osoby, które zaprzestały opłacać składki członkowskie.

3. Po rozpatrzeniu złożonych deklaracji, Zarząd przyjął nowych członków do Yacht Clubu „ARCUS”.