POWIADOMIENIA

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Klubu „ARCUS” zawiadamia, że w dniu 10 marca 2019 r. (niedziela), odbędzie się XXXV Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Yacht Club „ARCUS”
– w pierwszym terminie o godz. 11.00
– w drugim terminie o godz. 11.30.
Obrady odbędą się w Ośrodku Żeglarskim Y.C. „ARCUS” w Rajgrodzie przy ul. Szkolnej nr 7 A.

Zarząd Klubu przypomina osobom nie mających uregulowanych składek o dokonanie wpłaty na konto bankowe Alior Bank Nr 94-2490-0005-0000-4500-6785-3484 lub bezpośrednio przed rozpoczęciem Walnego Zebrania Członków

Za Zarząd: Sekretarz – Czesław Śliwoniuk

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad, sekretarza i dwóch asesorów.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Wybór komisji:
– mandatowo-skrutacyjnej;
– uchwał i wniosków.
7. Stwierdzenie prawomocności obrad.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności klubu za rok 2018.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego klubu za rok 2018.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018 oraz złożenie wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Klubu.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2018.
12. Pytania i dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań: finansowego i działalności Zarządu oraz udzielenia absolutorium Zarządowi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ilościowego składu Zarządu Klubu.
15. Przedstawienie propozycji zmian w statucie stowarzyszenia przez Komisję Statutową
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaproponowanych zmian.
17. Przedstawienie protokółu Komisji Uchwał i Wniosków oraz ich zatwierdzenie.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.